فاصله از زمین: ۶۸۱ کیلومتر
دوره حرکت ماهواره در مدار: ۹۸ دقیقه
انحراف: ۹۸ درجه
سرعت حرکت در مدار: تقریبا ۷/۵ کیلومتر در ثانیه
جهت: مدار خورشید آهنگ، شمال به جنوب (در طول سمت روشن زمین)
زمان عبور از استوا: ۱۰:۳۰ صبح به وقت محلی
مدت زمان تکمیل یک تناوب در عرض جغرافیایی ۴۰ درجه:
۲٫۱ روز (۳۵ درجه آف‌نادیر)
۲٫۸ روز (۲۸ درجه آف‌نادیر)
۸٫۳ روز ( ۱۰ درجه آف‌نادیر)
زمان مشاهده: ۱۴ دقیقه
قدرت تفکیک زمانی: یک روز – (آف‌نادیر۵۶ ≥ درجه)