تصحیح هندسی

تصحیح هندسه در فتوگرامتری برای اطمینان از داده های مکانی دقیق و قابل اعتماد بسیار مهم است. این فرآیند شامل تنظیم هندسه تصویر برای تراز با یک سیستم مختصات جغرافیایی با استفاده از نقاط کنترل زمینی (GCPs) است. فرآیند تصحیح مختصات تصویر را با ارجاع مختصات GCPها، مانند طول و عرض جغرافیایی، تصحیح می‌کند تا اعوجاج‌های هندسی را حذف کند. تصحیح هندسی با تطبیق نقاط تصویر با نقاط مربوطه روی زمین یا تراز کردن یک تصویر با تصویر دیگر، دقت خروجی فتوگرامتری را افزایش می‌دهد و آن را برای نقشه‌برداری دقیق، نقشه‌برداری و تحلیل فضایی ضروری می‌سازد.

اسکرول به بالا