خدمات فتوگرامتری 

خدمات فتوگرامتری ما راه حل های پیشرفته ای را برای استخراج داده های مکانی دقیق و دقیق از تصاویر ماهواره ای و هوایی برای صنایع مختلف ارائه می دهد.

فتوگرامتری یا تصویرسنجی تصاویر هوایی و تصاویر ماهواره ای یکی از مهمترین فناوری‌های علوم سنجش از راه دور و اولین گام برای تجزیه و تحلیل این داده‌هاست. با تبدیل تصاویر ماهواره ای و هوایی و استخراج لایه‌های مختلف یک نقشه، بر ارزش تصاویر پیشین افزوده می‌شود. مدل های رقومی ارتفاع، تصاویر قائم سازی شده، نقشه‌های توپوگرافی، نقشه‌های وکتوری حدود ثبتی(کاداستر) از محصولات مهم بخش فتوگرامتری به شمار می‌روند. کشف کنید که چگونه تخصص ما می تواند پروژه های شما را متحول کند و بینش های ارزشمندی را ارائه دهد.

اسکرول به بالا