پتانسیل یابی مواد معدنی

پردازش تصاویر چندطیفی، شرکت های معدنی را به ابزارهای مورد نیاز جهت شناسایی آلتراسیون‌ها، ساختارهای خطی و واحدهای سنگی مرتبط با کانی‌زایی تجهیز می‌کند. تصاویر ماهواره ای با رزولوشن طیفی بالا در ترکیب با تصاویر رزولوشن مکانی بالا می‌توانند مواد معدنی راهنما و رخنمون‌های سنگی در ارتباط با کانی زایی را تفکیک کند. این ابزار در مراحل اولیه و میانی یک پروژه اکتشاف این امکان را فراهم می آورد تا زمین شناسان مطالعه بر روی مناطق با پتانسیل معدنی بیشتر متمرکز کنند و در نتیجه نیاز به حضور در منطقه خصوصاً مناطق دور افتاده کاهش می یابد.

اسکرول به بالا